Bygglovsbefriade åtgärder

Vilka åtgärder man kan göra utan bygglov enligt  plan- och bygglagen på småhus beror på om man ska bygga inom eller utanför detaljplanerat område. Olika regler kan också gälla för för sammanhållen bebyggelse utanför planlagt område. Är du osäker kontakta alltid din kommun. Det kan finnas lokala undantag som kan kräva bygglov eller anmälan. T.ex. om du bor inom ett särskilt värdefullt område i kommunen, där det råder bygglovplikt på de allra flesta åtgärder som annars är bygglovsbefriade.

Här är exempel på åtgärder som vanligvis är bygglovsfria:

Altan
Det krävs vanligtvis inte bygglov för att uppföra en altan vid ett småhus så länge avståndet från marknivå till trädäckets överkant är 1,2 m.

Balkong

Från 1 juli 2017 krävs det inte bygglov inom planlagt område för att uppföra en liten tillbyggnad i form av balkong till ett en- eller tvåbostadshus.

Burspråk

Från 1 juli 2017 krävs det heller inte bygglov inom planlagt område för att uppföra en liten tillbyggnad i form av burspråk till ett en- eller tvåbostadshus.

Skyddad uteplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid småhus. Detta om höjden är max 1, 8 m och inte når längre ut än 3,6 m från fasaden samt är placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 m (om grannar inte medgett annat).
I övrigt krävs det normalt bygglov för murar och plank.

Skärmtak

För småhus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.