Limträ

Limträ är, precis som det låter, sammanlimmat trä. Det används till såväl byggnationer, utsmyckningar och möbler.

Man kan säga att limträ görs genom att mindre stycken trä limmas samman.

Det är lameller av trä, trälameller, som limmas samman och blir på så sätt till större och starkare virke.

Något förenklat så går tillverkningen till så här:

Man börjar med att torka träet, varefter det kvalitetssorteras. Det vanligaste träslaget man använder för att tillverka limträ i Sverige idag är gran.

Virket fingerskarvas till lameller och kapas till rätt längd. Lamellerna hyvlas och bestryks sedan med lim. Den vanligaste typen av lim är fenolresorcinollim. Det limmet ger limträt en mycket bra beständighet mot såväl värme som fukt. Vanligtvis använder man lameller av olika hållfasthet vid tillverkningen.

Starkare virke används till de yttre delarna som får större belastning och mindre starkt virke till de inre delarna som får mindre belastning. Lamellerna placeras, limbestrykta, bredvid varandra och trycks samman med värme under stort tryck. Efter det att limfogarna har härdat tar man bort presstrycket och en limträbalk har tillverkats.

LIMMAT TRÄ VS OLIMMAT TRÄ

Om man jämför vanligt, olimmat trä och limträ, så är kanske den första skillnaden man tänker på är att limmat trä går att få i större stycken än vanligt konstruktionsvirke. Det har även andra fördelar mot olimmat trä, exempelvis kan limträ tillverkas med böjningar, och det är oerhört starkt. Limträ är faktiskt starkare än stål i förhållande till sin egen vikt.

Vanligt konstruktionsvirkes hållfasthet beror på träets kvalitet, eventuella kvistar etcetera. När man använder sig av limmat trä så begränsas man inte av enskilda träkvaliteter, eftersom limträ är uppbyggt av många enskilda lameller. Limträ har därför högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke.

Limträ har dock, precis som vanligt konstruktionsvirke, den egenskapen att träets hållfasthet sjunker både med ökad belastningstid och med ökad fuktkvot .

Limträ är ett konstruktionsmaterial som tillverkas under kontrollerade former och det kallas för L-trä. Träet kan användas både exteriört och interiört, men självklart måste det skyddas från vatten om det är till en bärande konstruktion, så det är bäst att hålla det under tak.

Behöver du limträ i extraordinära mått kan dimensioner, utseende och hållfastegenskaper specialanpassas enligt dina behov och önskemål. Kontakta oss så hjälper vi dig.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Limträ har många användningsområden, främst som konstruktionsmaterial. Det är till exempel vanligt i olika takkonstruktioner, där tak bärs upp av limträbågar. Övriga vanliga användningsområden är takstolar, pelare, balkar  med mera. Limträets egenskap, att det går att tillverka böjda trästycken, gör att det ofta används för tillverkning av möbler eller utsmyckningar av olika slag, där träets böjda dimension är önskvärd.

MILJÖ

Genom att limträ till största delen består av trä har det flera fördelar ur miljöhänsyn. Det kan lätt återanvändas eller återvinnas och även energiåtervinnas genom förbränning. Utsläppet som blir vid förbränning av limträ är i stort sett det samma som blir vid förbränning av rent trä. Askan som blir efter förbränning skulle kunna återföras till naturen och på det sättet skapa ett konkret kretslopp.