elektrisk spänning

Så mäter du spänning – Guide

Spänning, även kallad elektrisk potentialskillnad, är den drivande kraft som får elektroner att röra sig genom en elektrisk krets. Spänning är en energimängd per laddningsenhet och mäts i volt (V). Elektrisk spänning orsakar elektrisk ström, vilket är flödet av elektroner genom en krets, och det är denna ström som ger energi till elektriska anordningar och system.

Mäta spänning med multimeter

En multimeter är ett mångsidigt instrument som används för att mäta spänning, ström och resistans i elektriska kretsar. För att mäta spänning med en multimeter ställer man in instrumentet på lämplig spänningsområde (AC eller DC) och kopplar sonderna till de punkter i kretsen där spänningen ska mätas. Den röda sonden ansluts till den positiva sidan och den svarta sonden till den negativa sidan. Multimetern kommer att visa den uppmätta spänningen i volt.

Läs mer: Multimeter bäst i test

Så mäter du spänning på ett bilbatteri

För att mäta spänningen i ett bilbatteri, ställ in multimetern på DC-spänningsområdet som passar batteriets märkspänning (vanligtvis 12 eller 24 volt). Anslut den röda sonden till batteriets pluspol och den svarta sonden till minuspolen. En normalt fungerande bilbatteri bör visa en spänning mellan 12,4 och 12,7 volt när det är fulladdat och motorn är avstängd

eluttag

Så mäter du spänning i ett eluttag

Mätning av spänning i ett eluttag kräver försiktighet och kunskap om det lokala elsystemet. Ställ in multimetern på AC-spänningsområdet som passar uttagets märkspänning (vanligtvis 110-120 volt eller 220-240 volt). Anslut den röda sonden till den varma sidan av uttaget (vanligtvis den smalare bladplatsen) och den svarta sonden till neutrala sidan (den bredare bladplatsen). Multimetern bör visa en spänning nära uttagets märkspänning.

elstängsel

Mäta spänning elstängsel

För att mäta spänningen i ett elstängsel bör man använda en specialiserad stängseltestare eller en högspänningsprob som är kompatibel med multimetern. Anslut den röda sonden till stängseltråden och den svarta sonden till jorden. Se till att följa säkerhetsanvisningarna för att undvika elektriska stötar. En väl fungerande elstängsel bör visa en spänning på 2000 volt eller mer för att effektivt avskräcka djur från att passera stängslet.

Vilka enheter använder man för att mäta ström och spänning:

För att mäta spänning och ström används vanligtvis en multimeter, ett instrument som kan mäta både storheter samt resistans och ibland andra elektriska parametrar. Spänning mäts i enheten volt (V), medan ström mäts i enheten ampere (A). Multimetrar finns i digitala och analoga varianter, och deras exakta funktioner och specifikationer kan variera mellan olika modeller.

Mäta spänning 3-fas

För att mäta spänningen i en 3-fasig elektrisk installation krävs en multimeter som kan mäta växelspänning (AC) och har lämpligt spänningsområde för den aktuella installationen. Det finns två typer av spänning i en 3-fasig installation: fas-fas-spänning och fas-neutral-spänning.

För att mäta fas-fas-spänningen ställer du in multimetern på AC-spänningsområdet och ansluter sonderna mellan två av de tre faserna (t.ex. L1 och L2). Upprepa proceduren för de andra fasparet (L2 och L3 samt L1 och L3) för att få alla fas-fas-spänningar.

För att mäta fas-neutral-spänningen kopplar du den röda sonden till en av faserna (t.ex. L1) och den svarta sonden till den neutrala ledaren (N). Upprepa proceduren för de andra två faserna (L2 och L3) för att få alla fas-neutral-spänningar.

Slutsats:

Mätning av spänning är en grundläggande färdighet inom elektriska arbeten och viktig för att förstå och underhålla elektriska system. Genom att använda en multimeter och följa säkerhetsprocedurer kan man mäta spänningen i olika situationer, såsom bilbatterier, eluttag, elstängsel och 3-fasiga installationer. Att lära sig att mäta spänning och ström korrekt bidrar till en ökad förståelse för hur elektriska system fungerar och hjälper till att identifiera och lösa problem på ett effektivt och säkert sätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *